این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
اطلاع رسانی ها > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 4 - استقبال از اعلام حمايت و مشارکت علمی و معنوی

نظر به تماس هاي تلفني و ابراز تمايل دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، سازمانها و اشخاص جهت مشارکت و حمايت علمی و معنوي از این کنفرانس، کمیته راهبردی از هرگونه حمايت دعوت به عمل می آورد.

 
نظر به تماس هاي تلفني و ابراز تمايل دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، سازمانها و اشخاص جهت مشارکت و حمايت علمی و معنوي از این کنفرانس، کمیته راهبردی از هرگونه حمايت دعوت به عمل می آورد. 

بازگشت1396/01/25