این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
اطلاع رسانی ها > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 9 - حمایت علمی دانشگاه الزهرا (س) از کنفرانس

دانشگاه الزهرا (س) حمایت علمی خود را از کنفرانس اعلام نمود

دانشگاه الزهرا (س) حمایت علمی خود را از کنفرانس اعلام نمود

بازگشت1396/02/15