این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
اطلاع رسانی ها > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 10 - ارسال آخرین مرحله گواهینامه ها

آخرین مرحله گواهینامه و سی.دی نویسندگانی که تا روز پنجشنبه مورخ 18 آبان، هزینه های مربوطه را پرداخت نمایند، از روز 19 آبان صادر و ارسال خواهد شد.


آخرین مرحله گواهینامه و سی.دی نویسندگانی که تا روز پنجشنبه مورخ 18 آبان، هزینه های مربوطه را پرداخت نمایند، از روز 19 آبان صادر و ارسال خواهد شد. 


بازگشت1396/07/15