پوستر کنفرانس


 
اطلاع رسانی ها > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 10 - ارسال گواهینامه های زودتر از موعد

گواهینامه و سی.دی نویسندگانی که تا روز شنبه مورخ 29 مهر، هزینه های مربوطه را پرداخت نمایند، از روز 30 مهر صادر و ارسال خواهد شد.


گواهینامه و سی.دی نویسندگانی که تا روز شنبه مورخ 29 مهر، هزینه های مربوطه را پرداخت نمایند، از روز 30 مهر صادر و ارسال خواهد شد. 


بازگشت1396/07/15